Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju finanšu pārskati par pirmo pusgadu

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” sagatavojusi dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatus par 2018.gada laika periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Katras dzīvojamās mājas finanšu atskaitē ir norādīta informācija gan par aprēķināto apsaimniekošanas un pārvaldīšanas maksu, gan izlietotajiem finanšu līdzekļiem, veicot ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos darbus, gan arī informācija par iedzīvotāju parāda apjomu uz attiecīgā perioda beigām un faktisko naudas līdzekļu atlikumu jeb uzkrājumu.

Ar pārskatu iespējams iepazīties pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” mājas lapas sadaļā PAKALPOJUMI – DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA, kur jāsameklē savas mājas adrese un sarkanajā lodziņā FINANŠU ATSKAITE jāievada parole, kas katrai mājai ir individuāla.

Dzīvojamās mājas finanšu atskaites parole katram klientam ir norādīta ikmēneša rēķinā.