KO DARĪT, JA…

VĒLOS VEIKT DZĪVOKĻA PĀRBŪVI

Lai veiktu dzīvokļa pārbūvi, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam jāvēršas pie sava apsaimniekotāja – pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” (Užavas ielā 8, Ventspils, LV-3601)  ar iesniegumu un dzīvokļa tehniskās inventarizācijas plāna kopijā iezīmētiem būvniecības ieceres darbiem.

Lai veiktu dzīvokļa pārbūvi, ir jāievēro vairāki nosacījumi:

Lai uzsāktu būvniecības ieceres īstenošanu, Ventspils pilsētas saistošo noteikumu Nr.10 „Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” II daļas 2.nodaļā noteiktajā kārtībā Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā jāiesniedz vienotas formas iesniegums  un jāievēro citas šo noteikumu prasības.

Noteiktas formas iesnieguma un iesniedzamo dokumentu sarakstu var saņemt Vispārējā nodaļā vai Iedzīvotāju informācijas centrā.

Veicot būvniecību ir jāievēro Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasības.

Par saviem līdzekļiem jāreģistrē izmaiņas dzīvojamās mājas tehniskās inventarizācijas lietā.

Jūs uzņematies materiālo atbildību par zaudējumiem, kas darbības rezultātā var rasties  apsaimniekotājam vai trešajai personai.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir 15 dienas.

 

VĒLOS IERAKSTĪT DZĪVOKĻA ĪRES LĪGUMĀ VAI IZRAKSTĪT NO TĀ KĀDU PERSONU

Likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteikts, ka dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats ir dzīvojamās telpas īres līgums. Personām, kuras vēlas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldībai piederošu dzīvokli vai veikt izmaiņas esošajā dzīvojamās telpas īres līgumā, jāierodas  PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļā Užavas ielā 8.

Svarīgi zināt:

Ja personai piešķirts dzīvoklis ar Ventspils pilsētas domes lēmumu,  tad mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas ir jā ierodas Ekspluatācijas daļā, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu (pasi) un domes lēmumu. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek noformēts trīs darba dienu laikā.

Ja dzīvojamās telpas īres līgumā vēlaties ierakstīt savu ģimenes locekli, tad Ekspluatācijas daļā ir jāierodas visām dzīvojamās telpas īres līgumā ierakstītajām pilngadīgajām personām un tai personai, kura tiks ierakstīta līgumā, līdzi ņemot pases, dzīvojamās telpas īres līgumu un radniecību apliecinošus dokumentus,  atsevišķos gadījumos arī ģimenes stāvokli apliecinošus dokumentus. Izmaiņas dzīvojamās telpas īres līgumā tiek noformētas vienas dienas laikā.

Ja dzīvojamās telpas īres līgumā vēlaties ierakstīt citu personu, kas nav ģimenes loceklis, tad Ekspluatācijas daļā jāierodas visām dzīvojamās telpas īres līgumā ierakstītajām pilngadīgajām personām un personai, kura tiks ierakstīta līgumā, līdzi ņemot pases un dzīvojamās telpas īres līgumu. Ventspils pilsētas domei adresētais  iesniegums tiks izskatīts Dzīvokļu komisijā. Ja Dzīvokļu komisija apstiprinās citas personas ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā, tad personai būs jādodas uz Ekspluatācijas daļu. Izmaiņas dzīvojamās telpas īres līgumā tiek noformētas vienas dienas laikā.

Ja persona vēlas izrakstīties no dzīvojamās telpas īres līguma, tad personīgi ir jāierodas Ekspluatācijas daļā, līdzi ņemot pasi un dzīvojamās telpas īres līgumu.   Izmaiņas dzīvojamās telpas īres līgumā tiek noformētas vienas dienas laikā.

Ja persona vēlas veikt dzīvojamās telpas apmaiņu, tad Ekspluatācijas daļā jāierodas visām dzīvojamās telpas īres līgumā ierakstītajām pilngadīgajām personām, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus. Pēc Ventspils pilsētas domes lēmuma saņemšanas par dzīvojamās telpas apmaiņu, personai ie jāierodas Ekspluatācijas daļā, līdzi ņemot pasi, domes lēmumu un izziņas par komunālo maksājumu parādu neesamību. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek noformēts trīs darba dienu laikā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Dzīvojamās telpas īres līgums;
Personas apliecinošs dokuments – pase;
Ventspils pilsētas domes lēmums par dzīvojamās telpas izīrēšanu;
Dokumenti, kas apliecina radniecību ar īrnieku.

 

VĒLOS VEIKT RADIATORU VAI KONVEKTORU NOMAIŅU DZĪVOKLĪ

Lai veiktu radiatoru vai konvektoru nomaiņu dzīvoklī, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir jāvēršas pie apsaimniekotāja – PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ar iesniegumu un siltumapgādes sistēmu projektēšanā sertificēta speciālista apliecinātu radiatoru vai konvektoru nomaiņas skici, uzrādot tajā jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepieciešamās jaudas parametru aprēķinu.Jums ir tiesības izvēlēties jebkuru sev vēlamo sertificēto speciālistu apkures un ventilācijas sistēmu projektēšanā.

Lai veiktu radiatoru vai konvektoru nomaiņu, ir jāievēro nosacījumi:

Jāiesniedz saskaņošanai pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā sertificēta speciālista apliecināta radiatoru vai konvektoru nomaiņas skice, tajā uzrādot jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepieciešamās jaudas parametru aprēķinu.

Radiatoru vai konvektoru nomaiņas laiks jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas iekšējo siltumtīklu apkalpojošo uzņēmumu SIA „Cirtnis”, tālrunis 63680783, vai citu personu, kas apkalpo iekšējos siltumtīklus, uzrādot saskaņoto skici.

Pēc radiatoru vai konvektoru nomaiņas obligāti veicama stāvvada hidrauliskā pārbaude, to veic siltumtīklu apkalpojošais uzņēmums.

Jāsastāda pieņemšanas nodošanas akts, pieaicinot pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ekspluatācijas daļas pārstāvi, tālrunis 63622588 vai 63663338 (Pārventā).

Nav pieļaujama radiatoru nomaiņa apkures sezonas laikā.

Jūs uzņematies pilnu materiālo atbildību par savas darbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” un trešajām personām.

 

VĒLOS UZSTĀDĪT SATELĪTANTENU

Lai veiktu satelītantenas uzstādīšanu, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir jāvēršas pie apsaimniekotāja – PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ar iesniegumu un fotofiksācijā vai skicē jānorāda plānotā satelītantenas pievienošanas vieta un stiprinājums.

Pie satelītantenas nomaiņas ir jāievēro šādi nosacījumi:

Atbilstoši Ventspils pilsētas saistošo noteikumu Nr. 10 „Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4. nodaļas 4.13.(11).punktā noteiktajām prasībām nav atļauta satelītantenas piestiprināšana pie ēku galvenajām fasādēm, bet jumta plaknē tās izvietojamas tā, lai pēc iespējas mazāk tās eksponētos no publiskās ārtelpas.

Pirms darbu uzsākšanas Būvniecības administratīvā inspekcijā ir jāsaņem atļauja par tiesībām veikt darbus Ventspils pilsētā.

Uzstādot satelītantenu ir jānodrošina nokrišņu neiekļūšana mājas iekšpusē gar stiprinājuma vietām.

Kabeli uz dzīvokli drīkst izvilkt apsaimniekotāja norādītajā vietā.

Satelītantenai un kabelim atklātās vietās jābūt kārtīgi nostiprinātam.

Satelītantenai un kabelim atklātās vietās un katrā stāva sadales skapī jābūt identificējamam (atšķirīgi marķētam). Marķējums jāsaskaņo Ekspluatācijas daļā.

Pirms darbu uzsākšanas Jūs uzņematies materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Jūsu darbības rezultātā var rasties apsaimniekotājam vai trešajai personai, noslēdzot par to papildus vienošanos pie apsaimniekošanas līguma.

Pēc darbu pabeigšanas jāpieaicina Ekspluatācijas daļas pārstāvis darbu pieņemšanai.