Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta noteikumiem, pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2022.gada 25. janvārī plkst 10:00 notika Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi:

 1. Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdi;
 2. Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” statūtu grozījumiem;
 3. Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes atlīdzības noteikšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

 • Par darba kārtības 1. jautājumu
 1. Ievēlēt Valdi Lesiņu (personas kods [..]) pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, amatā uz laiku līdz tiek pieņemts nākamais dalībnieku sapulces lēmums par valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, ievēlēšanu.
 2. Ievēlēt Armīnu Kleinbergu (personas kods [..]) pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa amatā uz laiku līdz tiek pieņemts nākamais dalībnieku sapulces lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu.
 3. Atļaut Armīnam Kleinbergam savienot pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa amatu ar pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētāja amatu.
 4. Pilnvarot Valdi Lesiņu sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus, parakstīt pieteikumu un veikt citas darbības, kas saistītas ar šī lēmuma reģistrēšanu LR Uzņēmumu reģistrā.
 • Par darba kārtības 2.jautājumu
 1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” statūtu grozījumu un statūtu jauno redakciju saskaņā ar Pielikumiem.
 2. Pilnvarot Valdi Lesiņu sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus, parakstīt pieteikumu un veikt citas darbības, kas saistītas ar šī lēmuma reģistrēšanu LR Uzņēmumu reģistrā
 • Par darba kārtības 3. jautājumu
 1. Apstiprināt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa Armīna Kleinberga (personas kods [..]) atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību ar 2022. gada 25. janvāri, saskaņā ar Pielikumu.