Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta noteikumiem, pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2022. gada 20. aprīlī plkst 09:00 notika Sabiedrības kārtējā dalībnieku sapulce, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi:

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšanu:

1.1. Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada pārskata apstiprināšanu;

1.2. Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.

2. Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada zaudējumu segšanu.

3. Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada budžeta izpildes akceptēšanu.

4. Par revidenta ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022. gada pārskatam.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.1. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada pārskatu saskaņā ar pielikumu.

1.2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada konsolidēto pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi ” 2021. gada zaudējumus EUR 27 553 segt no iepriekšējo periodu peļņas.

3. Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu.

4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada pārskatam lemt pēc Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkotā centralizētā iepirkuma par auditoru pakalpojumiem rezultātu apstiprināšanas.