NORMATĪVIE DOKUMENTI

LIKUMDOŠANA, KAS REGULĒ NAMU APSAIMNIEKOŠANU

NORMATĪVIE  AKTI

NORMATĪVO AKTU PROJEKTI

INFORMATĪVIE  ZIŅOJUMI

ĒKU  ENERGOEFEKTIVITĀTE

PĒTĪJUMI, STATISTIKA

INFORMĀCIJA, SKAIDROJUMI

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.8 „Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi.” (2013.gada 22.novembris Nr.12) – šeit.
   • Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.8 “Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” (2012. gada 2.marta lēmums Nr.37) – šeit.
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2004.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 “Pludmales lietošanas un apsaimnniekošanas noteikumi” (2014.gada 12.septembris Nr.8) – šeit.
    • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2004.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi.” (2013.gada 22.novembris Nr.5) – šeit.
   • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi”” (2009. gada 1. jūnija lēmums Nr.91) – šeit.
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2003.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 „Par kārtības noteikumiem Bērnu pilsētiņā.” (2013.gada 22.novembris Nr.6) – šeit.
   • Ventspils pilsētas domes saistošie kārtības noteikumi Nr.3. “Par kārtības noteikumiem Bērnu pilsētiņā” (2003. gada 21. jūlija lēmums Nr.336) – šeit.
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2003.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par kārtības noteikumiem Pārventas jaunizveidotajā bērnu parkā.” (2013.gada 22.novembrī Nr.7) – šeit.
   • Ventspils pilsētas domes saistošie kārtības noteikumi Nr.4 “Par kārtības noteikumiem Pārventas jaunizveidotajā bērnu parkā” (2003.gada 25.augusta lēmums Nr.372) – šeit.
 • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Ventspils pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.” (2013.gada 22.novembris Nr.8) – šeit.
  • Par grozījumu saistošajos noteikumos Nr.5 „Ventspils pilsētas kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi.” (2012.gada 27.jūlija lēmums Nr.108) – šeit.

PILSĒTAS LABIEKĀRTOŠANA, ATKRITUMI
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Ventspils pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi.” (2013.gads 22.novembrī Nr.11) – šeit.
   • Par Ventspils pilsētas maģistrālo grāvju apstiprināšanu (2012.gada 3.februāra lēmums Nr.23) – šeit.
   • Par Ventspils pilsētas veloceliņu sadalījumu pa klasēm (2012.gada 3.februāra lēmums Nr.26) – šeit.
   • Par Ventspils pilsētā kopjamo zālienu teritoriju robežu apstiprināšanu (2012.gada 3.februāra lēmums Nr. 27) – šeit.
  • Saistošie noteikumi Nr.7 “Par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā atļauju izsniegšanas kārtību” (1997. gada 19. maija lēmums Nr.67) –šeit.
 • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.” (2013.gada 22.novembris Nr. 10) – šeit.
  • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 “Grozījumi 2013.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā”” (2013.gada 25.janvāra lēmums Nr. 20) – šeit

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā.”  – šeit.
   • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā” – šeit.
  • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ventspils pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība”  – šeit.
  • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība fiziskām un juridiskām personām, kuras veic saimniecisko darbību Ventspils pilsētā”  – šeit.
 • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījumi 2010.gada 16.marta noteikumos Nr. 4 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Ventspils pilsētā” (2012.gada 24.aprīļa lēmums Nr.60) – šeit

PABALSTI, DZĪVOKĻI

Saistošie noteikumi Nr.3 “Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā”” (2015. gada 28. janvāris Nr.6) – šeit.

  • Saistošie noteikumi Nr.2 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (2015. gada 28.janvāris Nr.5) – šeit.
  • Saistošie noteikumi Nr.24 „Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 29.06.2012. saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm” – šeit.
   • Saistošie noteikumi Nr.16 “Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm” (2012.gada 29.jūnija lēmums Nr.88) – šeit.
  • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils pilsētā” (2008. gada 17. marta lēmums Nr.55) – šeit.
  • Saistošie noteikumi Nr.11 “Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas” (2009. gada 10. novembra lēmums Nr.202) – šeit.
 • 30.03.2010. MK noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” – šeit.

LICENCES
  • Grozījums Ventspils pilsētas domes 1998.gada 17.augusta saistošajos noteikumos “Par licences izsniegšanu kremācijas darbībai” (2013.gads 22.novembris nr.32) – šeit.
   • Saistošie noteikumi “Par licences izsniegšanu kremācijas darbībai” (1998. gada 17. augusta lēmums Nr. 353) – šeit.
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā” 2013.gada 22.novembris Nr.31) – šeit.
   • Saistošie noteikumi Nr.17 “Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā” (2012.gada 29.jūnija lēmumu Nr.101) – šeit.
  • Saistošie noteikumi Nr.1 “Ventspils pilsētas vides aizsardzības licencēšanas noteikumi” (2007. gada 19. februāra lēmums Nr.22) – šeit.
 • Saistošie noteikumi “Par licences izsniegšanu šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumiem” (1998. gada 17. augusta lēmums Nr.363) – šeit.

CITI SAISTOŠIE NOTEIKUMI
  • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 “Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā” (2014.gada 20.jūnijs, protokols Nr.8; 4.paragrāfs) – šeit.
  • Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3 “Par kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsētā” (2014.gada 24.janvāra lēmums Nr.7) – šeit.
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2006.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā” (2013.gada 25.oktobra lēmums Nr.10) – šeit
   • Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.5 „Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā” (2006. gada 19. jūnija lēmums Nr.236) – šeit.
  • Grozījums Ventspils pilsētas domes 2013.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos” (2013.gada 22.novembris Nr.30) – šeit.
   • Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.5 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos”. (2013.gada 25.janvāra lēmums Nr.16) – šeit.
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2011.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ventspils pilsētā” (2013.gads 22.novembris Nr.29) – šeit.
   • Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.3 “Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ventspils pilsētā” (2011.gada 11.februāra lēmums Nr.22) – šeit.
  • Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils pilsētā.” (2013.gada 22.novembris Nr.9) – šeit.
   • Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.6 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils pilsētā” (2012. gada 3. februāra lēmums Nr.24) – šeit.
  • Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.8 “Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās”. (2013.gada 26.aprīļa lēmums Nr. 88) – šeit.
  • Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr. 4 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils pilsētā” apstiprināšanu”. (2013. gada 25. janvāra lēmums Nr.13) – šeit.
  • Ventspils pilsētas saistošie noteikumi Nr.15 “Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai” (2014.gada 11.aprīļa lēmums Nr.4) – šeit.
  • Saistošie noteikumi Nr. 10 “Par uzturēšanās maksājumiem Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes namā „Selga”” (2007. gada 10. septembra lēmums Nr. 295) – šeit.
  • Ventspils pilsētas ūdensvada un kanalizācijas abonentu tīktlu lietošanas noteikumi (1994. gada 24. marta lēmums Nr.32/3) – šeit.
  • Noteikumi par lielgabarīta un sevišķi smagu kravu pārvadāšanu uz Ventspils Zvejas ostu (2002. gada 25. februāra lēmums Nr.130) – šeit.
  • Saistošie noteikumi Nr.7 “Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā” – šeit.
  • Saistošie noteikumi Nr.7 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Ventspils pilsētā” (2010. gada 29. jūnija lēmums Nr.136) – šeit.
 • Saistošie noteikumi Nr.9 “Par azartspēļu organizēšanas kārtību Ventspils pilsētā” (2007. gada 27. augusta lēmums Nr.284) – šeit.

LĪGUMU PROJEKTI PAR KOMUNĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU
  • Pašvaldības SIA “ŪDEKA” līguma projekts par pakalpojuma sniegšanu tiešie norēķini
  • Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” līguma projekts par pakalpojuma sniegšanu tiešie norēķini
 • Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” līguma projekts par pakalpojuma sniegšanu tiešie norēķini