NORMATĪVIE DOKUMENTI

LIKUMDOŠANA, KAS REGULĒ NAMU APSAIMNIEKOŠANU

NORMATĪVIE  AKTI

LikumsPar valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju

LikumsDzīvokļa īpašuma likums

LikumsDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

LikumsPar dzīvojamo telpu īri

LikumsDzīvesvietas deklarēšanas likums

LikumsĒku energoefektivitātes likums

LikumsEnerģētikas likums

LikumsAtkritumu apsaimniekošanas likums

LikumsŪdenssaimniecības pakalpojumu likums

LikumsPar pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

MK noteikumi Nr.40Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu

MK noteikumi Nr.204Par siltumenerģijas piegādes nosacījumiem

MK noteikumi Nr.876Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi

MK noteikumi Nr.905Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības

MK noteikumi Nr.906Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi

MK noteikumi Nr.907Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi

MK noteikumi Nr.908Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi

MK noteikumi Nr.1013Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu

MK noteikumi Nr.408Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”  

MK noteikumi Nr.524Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem

NORMATĪVO AKTU PROJEKTI

INFORMATĪVIE  ZIŅOJUMI

ĒKU  ENERGOEFEKTIVITĀTE

PĒTĪJUMI, STATISTIKA

INFORMĀCIJA, SKAIDROJUMI

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Ventspils pilsētas domes 2012. gada 2. marta saistošie noteikumi Nr.8 Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

Ventspils pilsētas domes 2012. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr.6  Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ventspils pilsētā

PILSĒTAS LABIEKĀRTOŠANA, ATKRITUMI

Ventspils pilsētas domes 2013. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr.6 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā

Ventspils pilsētas domes 2012. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr.7 Ventspils pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

Ventspils pilsētas domes 2013. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

Ventspils pilsētas domes 2012. gada 8. jūnija saistošie noteikumi Nr.15 Par Ventspils pilsetas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

Ventspils pilsētas domes 2013. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr.4 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils pilsētā

Ventspils pilsētas domes 2014. gada 24. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 Par kārtību kādā-Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Ventspils pilsetā 

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18 “Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (2012.gada 27.jūlija lēmums Nr. 110) – skatīt

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

PABALSTI, DZĪVOKĻI

Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošie noteikumi Nr. 4 Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gadības palikušajiem bērniem, un audžuģimenēm

Ventspils pilsētas domes 2015. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Ventspils pilsētas domes 2012. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr.16 Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm

Ventspils pilsētas domes 2011. gada 17. jūnija saistošie noteikumi Nr.6 Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai

Ventspils pilsētas domes 2009. gada 10. novembra saistošie noteikumi Nr.11 Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas

Ventspils pilsētas domes 2016. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr.5 Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu

Ventspils pilsētas domes 2008. gada 17. marta saistošie noteikumi Nr.8 Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils pilsētā

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 4 Par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 5 Par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo un nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

LICENCES, ATĻAUJAS

Ventspils pilsētas domes 1997. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 7 Par atļauju (orderu) izsniegšanas kārtību tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā

Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 Par Ventspils pilsētas simboliku

CITI SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošie noteikumi Nr. 5 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā

Ventspils pilsētas domes 2020. gada 13. novembra saistošie noteikumi Nr.16 Par Ventspils pilsētas pašvaldības darbību ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē

Ventspils pilsētas domes 2020. gada 13. novembra saistošie noteikumi Nr.17 Par Ventspils pilsētas pašvaldības darbību siltumapgādes pakalpojumu nozarē

Ventspils pilsētas domes 2021. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 Par Ventspils pilsētas pašvaldības darbību elektroenerģijas nozarē

LĪGUMU PROJEKTI PAR KOMUNĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

PAŠVALDĪBAS SIA “ŪDEKA”  LĪGUMA PROJEKTS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS SILTUMS” LĪGUMA PROJEKTS

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS LABIEKĀRTOŠANAS KOMBINĀTS” LĪGUMA PROJEKTS