KO DARĪT, JA…

VĒLOS VEIKT DZĪVOKĻA PĀRBŪVI

LAI VEIKTU DZĪVOKĻA PĀRBŪVI, IR JĀIEVĒRO VAIRĀKI NOSACĪJUMI

Ja tiek plānoti remontdarbi, kas maina telpu plānojumu, to lietošanas veidu u.tml., proti, ja plānotais remonts ir kas vairāk nekā vienkāršs kosmētiskais remonts, tad nepieciešama plānoto darbu saskaņošana ar vietējo būvvaldi un attiecīgu dokumentu iesniegšana, kā to paredz Ēku būvnoteikumi https://likumi.lv/doc.php?id=269164.

Ventspils pilsētas pašvaldībā būvvaldes funkciju pilda Ventspils domes Arhitektūras un pilētbūvniecības nodaļa (APN) un Ventspils domes Būvniecības administratīvā inspekcija (BAI).

Jebkuras pārbūves (kapitālā remonta) gadījumā dzīvokļa īpašnieka rīcībā ir jābūt telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai (Inventarizācijas lietai).

Pirms remontdarbu uzsākšanas ir jānoskaidro, kāda veida sienas (nesošās vai nenesošās) vēlas pārbūvēt, kā arī vai telpas atrodas vēsturiskā ēkā un ir kultūrvēsturisks piemineklis.

Jāņem vērā, ka lielāku atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas gadījumā, piemēram, ja būvniecības laikā paredzēta durvju ailes izbūve nesošajā sienā vai koplietošanas inženierkomunikāciju pārbūve, vai citi mērķtiecīgi funkcionāli un tehniski uzlabojumi (piemēram, lodžijas pievienošana dzīvoklim), ir jāsaņem pārējo dzīvojamās mājas iedzīvotāju piekrišana.

Ja dzīvojamā māja ir sadalīta atsevišķos dzīvokļu īpašumos, tad ir nepieciešama  dzīvokļu īpašnieku vairākuma (50 % + 1 balss) piekrišana, ko apstiprina kopsapulcē vai aptaujas veidā.

Ja dzīvojamā māja ir kopīpašums, tad iespējams būs nepieciešama visu kopīpašuma īpašnieku piekrišana.

KAS JĀZINA, LAI UZSĀKTU BŪVNIECĪBAS IECERES ĪSTENOŠANU

  • Plānojot pārbūvi, vispirms ir nepieciešama sertificēta projektētāja (arhitekta vai būvkonstruktora konsultācija, lai noskaidrotu vai iecerētos būvdarbus tehniski var īstenot.
  • Projektētājs izskatīs dokumentus un uzzīmēs pārbūves projektu.  To, atkarībā no pārbūves darbiem, būs jāparaksta pasūtītājam, vajadzības gadījumā arī īpašniekam vai kopīpašniekiem un/vai mājas pārvaldniekam.
  • Gadījumos, kad tiek veikta vienkāršota atjaunošana, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi un koplietošanas inženierkomunikācijas, APN iesniedzama Apliecinājuma karte sakaņošanai.
  • Projektētājs aizpildīs apliecinājuma kartes veidlapu (trīs eksemplāros), kurai jāpievieno uzzīmētais projekts, Zemesgrāmatas kopija par īpašuma tiesībām vai Līgums par īpašuma lietošanas tiesībām (īres līgums), kā arī citi nepieciešamie dokumenti.
  • Kad saņemts apstiprinājums, projekts jāiesniedz BAI. Pirms pārbūves uzsākšanas būvinspektors apsekos dzīvokli un izsniegs būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, pēc kuru izpildes BAI atļaus uzsākt būvdarbus.
  • Vienkāršotās atjaunošanas gadījumā būvdarbus var veikt saviem spēkiem.
  • Pēc  pārbūves darbu pabeigšanas īpašniekam jāvēršas Valsts Zemes Dienestā un jāpasūta jauna telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta.
 • Kad saņemta kadastrālās uzmērīšanas lieta, jāsaņem apliecinājums par veiktajiem pārbūves darbiem no tām personām, kuras saskaņojušas (parakstījušas) pārbūves projektu, izņemot projektētāju un APN. Pēc tam objekts jānodod ekspluatācijā BAI.

Ja plānotā remonta laikā tiks skartas ēkas nesošās konstrukcijas vai elementi, kurus, lai atjaunotu būvi, paredzēts nomainīt vai pastiprināt būs nepieciešams Būvprojekts un Būvatļauja. Tas pats attiecas, ja plānotie pārbūves elementi vai konstrukcijas atrodas koplietošanas telpās.

Dzīvokļa pārbūves jautājumos klienti var vērsties arī pie pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” būvniecības speciālistiem, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku. Uzklausot klienta ieceri un izvērtējot konkrēto situāciju, speciālisti ieteiks, kā būvdarbi ir saskaņojami un veicami.

IESPĒJAMĀS IZMAKSAS

Projektētāja pakalpojums dzīvokļa vienkāršotās pārbūves projekta izstrādei – līdz 300 EUR;

Pašvaldības nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu apliecinājuma kartē (https://likumi.lv/doc.php?id=268202) –  30 EUR;

Lai noskaidrotu kadastra datu aktualizācijas un kadastrālās lietas izgatavošanas izmaksas  ir jāvēršas Valsts zemes dienestā.  (https://likumi.lv/ta/id/278870-valsts-zemes-dienesta-maksas-pakalpojumu-cenradis-un-samaksas-kartiba)

 

VĒLOS IERAKSTĪT DZĪVOKĻA ĪRES LĪGUMĀ VAI IZRAKSTĪT NO TĀ KĀDU PERSONU

Likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteikts, ka dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats ir dzīvojamās telpas īres līgums. Personām, kuras vēlas noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par pašvaldībai piederošu dzīvokli vai veikt izmaiņas esošajā dzīvojamās telpas īres līgumā, jāierodas  PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” Ekspluatācijas daļā Užavas ielā 8.

Svarīgi zināt:

Ja personai piešķirts dzīvoklis ar Ventspils pilsētas domes lēmumu,  tad mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas ir jā ierodas Ekspluatācijas daļā, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu (pasi) un domes lēmumu. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek noformēts trīs darba dienu laikā.

Ja dzīvojamās telpas īres līgumā vēlaties ierakstīt savu ģimenes locekli, tad Ekspluatācijas daļā ir jāierodas visām dzīvojamās telpas īres līgumā ierakstītajām pilngadīgajām personām un tai personai, kura tiks ierakstīta līgumā, līdzi ņemot pases, dzīvojamās telpas īres līgumu un radniecību apliecinošus dokumentus,  atsevišķos gadījumos arī ģimenes stāvokli apliecinošus dokumentus. Izmaiņas dzīvojamās telpas īres līgumā tiek noformētas vienas dienas laikā.

Ja dzīvojamās telpas īres līgumā vēlaties ierakstīt citu personu, kas nav ģimenes loceklis, tad Ekspluatācijas daļā jāierodas visām dzīvojamās telpas īres līgumā ierakstītajām pilngadīgajām personām un personai, kura tiks ierakstīta līgumā, līdzi ņemot pases un dzīvojamās telpas īres līgumu. Ventspils pilsētas domei adresētais  iesniegums tiks izskatīts Dzīvokļu komisijā. Ja Dzīvokļu komisija apstiprinās citas personas ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā, tad personai būs jādodas uz Ekspluatācijas daļu. Izmaiņas dzīvojamās telpas īres līgumā tiek noformētas vienas dienas laikā.

Ja persona vēlas izrakstīties no dzīvojamās telpas īres līguma, tad personīgi ir jāierodas Ekspluatācijas daļā, līdzi ņemot pasi un dzīvojamās telpas īres līgumu.   Izmaiņas dzīvojamās telpas īres līgumā tiek noformētas vienas dienas laikā.

Ja persona vēlas veikt dzīvojamās telpas apmaiņu, tad Ekspluatācijas daļā jāierodas visām dzīvojamās telpas īres līgumā ierakstītajām pilngadīgajām personām, līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus. Pēc Ventspils pilsētas domes lēmuma saņemšanas par dzīvojamās telpas apmaiņu, personai ie jāierodas Ekspluatācijas daļā, līdzi ņemot pasi, domes lēmumu un izziņas par komunālo maksājumu parādu neesamību. Dzīvojamās telpas īres līgums tiek noformēts trīs darba dienu laikā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Dzīvojamās telpas īres līgums;
Personas apliecinošs dokuments – pase;
Ventspils pilsētas domes lēmums par dzīvojamās telpas izīrēšanu;
Dokumenti, kas apliecina radniecību ar īrnieku.

 

VĒLOS VEIKT RADIATORU VAI KONVEKTORU NOMAIŅU DZĪVOKLĪ

Lai veiktu radiatoru vai konvektoru nomaiņu dzīvoklī, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir jāvēršas pie apsaimniekotāja – PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ar iesniegumu un siltumapgādes sistēmu projektēšanā sertificēta speciālista apliecinātu radiatoru vai konvektoru nomaiņas skici, uzrādot tajā jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepieciešamās jaudas parametru aprēķinu.Jums ir tiesības izvēlēties jebkuru sev vēlamo sertificēto speciālistu apkures un ventilācijas sistēmu projektēšanā.

Lai veiktu radiatoru vai konvektoru nomaiņu, ir jāievēro nosacījumi:

Jāiesniedz saskaņošanai pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā sertificēta speciālista apliecināta radiatoru vai konvektoru nomaiņas skice, tajā uzrādot jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepieciešamās jaudas parametru aprēķinu.

Radiatoru vai konvektoru nomaiņas laiks jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas iekšējo siltumtīklu apkalpojošo uzņēmumu SIA „Cirtnis”, tālrunis 26602509, vai citu personu, kas apkalpo iekšējos siltumtīklus, uzrādot saskaņoto skici.

Pēc radiatoru vai konvektoru nomaiņas obligāti veicama stāvvada hidrauliskā pārbaude, to veic siltumtīklu apkalpojošais uzņēmums.

Jāsastāda pieņemšanas nodošanas akts, pieaicinot pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ekspluatācijas daļas pārstāvi, tālrunis 63622588 vai 63663338 (Pārventā).

Nav pieļaujama radiatoru nomaiņa apkures sezonas laikā.

Jūs uzņematies pilnu materiālo atbildību par savas darbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” un trešajām personām.

 

VĒLOS UZSTĀDĪT SATELĪTANTENU

Lai veiktu satelītantenas uzstādīšanu, dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam ir jāvēršas pie apsaimniekotāja – PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ar iesniegumu un fotofiksācijā vai skicē jānorāda plānotā satelītantenas pievienošanas vieta un stiprinājums.

Pie satelītantenas nomaiņas ir jāievēro šādi nosacījumi:

Atbilstoši Ventspils pilsētas saistošo noteikumu Nr. 10 „Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4. nodaļas 4.13.(11).punktā noteiktajām prasībām nav atļauta satelītantenas piestiprināšana pie ēku galvenajām fasādēm, bet jumta plaknē tās izvietojamas tā, lai pēc iespējas mazāk tās eksponētos no publiskās ārtelpas.

Pirms darbu uzsākšanas Būvniecības administratīvā inspekcijā ir jāsaņem atļauja par tiesībām veikt darbus Ventspils pilsētā.

Uzstādot satelītantenu ir jānodrošina nokrišņu neiekļūšana mājas iekšpusē gar stiprinājuma vietām.

Kabeli uz dzīvokli drīkst izvilkt apsaimniekotāja norādītajā vietā.

Satelītantenai un kabelim atklātās vietās jābūt kārtīgi nostiprinātam.

Satelītantenai un kabelim atklātās vietās un katrā stāva sadales skapī jābūt identificējamam (atšķirīgi marķētam). Marķējums jāsaskaņo Ekspluatācijas daļā.

Pirms darbu uzsākšanas Jūs uzņematies materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Jūsu darbības rezultātā var rasties apsaimniekotājam vai trešajai personai, noslēdzot par to papildus vienošanos pie apsaimniekošanas līguma.

Pēc darbu pabeigšanas jāpieaicina Ekspluatācijas daļas pārstāvis darbu pieņemšanai.

VĒLOS NODOT LIELGABARĪTA ATKRITUMUS

Lai plānveidīgi organizētu atkritumu savākšanu un izvešanu no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijām,  lielgabarīta atkritumus pie atkritumu konteineriem drīkst novietot tikai noteiktās dienās no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00, bet to izvešana tiek veikta nākamajā dienā.

LIELGABARĪTA ATKRITUMU IZVEŠANAS GRAFIKS

Lielgabarīta atkritumus var nodot arī šķiroto atkritumu laukumos Jēkaba ielā 47  un Siguldas ielā 8a (darba laiks no plkst.10:00 līdz plkst.18:00, izņemot pirmdienas) vai atkritumu poligonā “Pentuļi” (katru dienu no plkst.10:00 līdz plkst.19:00).

Par lielgabarīta atkritumiem uzskatāmas mēbeles, matrači, sadzīves tehnika u.c., kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu konteineros.

 

NOTIKUSI UGUNSNELAIME UN KĀ RĪKOTIES UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

Nekrītiet panikā, jo objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina Jūsu iespējas izglābties. Ja pamostaties un konstatējat, ka izcēlies ugunsgrēks, pārvelieties pāri gultas malai un rāpojiet uz durvju pusi. Turoties tuvāk grīdai Jums iespējams paglābties no bojāejas. Rāpojiet uz istabas durvju pusi. Mēģiniet uztaustīt durvis ar roku. Necentieties paņemt kādas drēbes vai vērtslietas.

JA VARAT IZKĻŪT NO TELPAS

Ja, uztaustījuši durvis, jūtat, ka tās nav karstas, mazliet paveriet tās un pārliecinieties, vai ārpusē nav dūmi un uguns. Kad atstājat istabu, aizveriet durvis, tas mazinās uguns izplatību un aizsargās Jūsu īpašumu. Neaizmirstiet paņemt atslēgas. Ja visi evakuācijas ceļi būs slēgti un pamest ēku nevarēsiet, Jums vajadzēs atslēgu, lai atgrieztos dzīvoklī, kas kļūs par drošāko patvēruma vietu.

 • Nemēģiniet meklēt, kurā vietā deg. Vērtīgais laiks, ko tādējādi zaudēsiet, var būt izšķirošs, lai paspētu glābties.
 • Nekavējieties kāpņu telpās un gaiteņos, domājot, ko darīt. Pametiet māju pēc iespējas ātrāk. Jums jāzina, kuri mājas gaiteņi ved strupceļā, centieties izvairīties no tiem.
 • Vienmēr izmantojiet tikai kāpnes. Nekādā gadījumā neizmantojiet liftu.
 • Rēķinieties ar to, ka visapkārt būs panika. Tāpēc turieties pie kāpņu margām, tas palīdzēs Jums noturēties, ja kāpņu telpā būs drūzma.
 • Pirms atstājat ēku, nemēģiniet iekštelpās satikt visus tuviniekus, jo dārga ir katra minūte.
 • Kad esat nokļuvuši drošībā, zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Neuzskatiet par pašsaprotamu, ka to jau būs izdarījis kāds no kaimiņiem. Nenolieciet klausuli, kamēr dispečeri nav saņēmuši visu viņiem nepieciešamo informāciju.
 • Neejiet atpakaļ mājā, kamēr ugunsdzēsēji to nav atļāvuši.

JA NEVARAT IZKĻŪT NO TELPAS

 • Ja, uztaustījuši durvis, jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā. Tas var nozīmēt, ka aiz durvīm plosās uguns. Atverot durvis, liesmas uzreiz iekļūs istabā. Aizvērtās durvis var būt par aizsegu no uguns un pasargāt Jūs, kamēr ierodas glābēji.
 • Ja durvis ir karstas, aizbāziet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos mitri dvieļi, segas. Noderēs arī palagi, drēbes.
 • Ja ir pieejams telefons un telpā, kurā atrodaties nav dūmu, zvaniet uz tālruni 112.
 • Rāpojiet pie loga un mazliet paveriet to. Atverot logu pilnīgi, Jūs radīsiet caurvēju, kas veicinās dūmu pieplūdumu istabā.
 • Turieties zemu pie loga, tas ļaus Jums elpot svaigu gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs istabu.
 • Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu samitrinātu materiālu, tas filtrēs dūmus un elpot būs vieglāk.
 • Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Tādā gadījumā dūmi var iekļūt istabā arī no mājas ārpuses. Turklāt, stikls būs izsists un Jums vairs nebūs iespēju logu aiztaisīt.
 • Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izkļūt drošībā – dariet to.
 • Ja atrodieties augstāk par pirmo stāvu, labāk atturieties no lēmuma lēkt. Daudzi cilvēki, kuri būtu varējuši ugunsgrēkā izdzīvot, gaidot pēc palīdzības savā istabā, ir gājuši bojā, lecot no bīstamiem augstumiem.

KĀ PIEVĒRST UZMANĪBU, JA NEVARAT IZKĻŪT NO ISTABAS

 • Radiet troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties. To vislabāk darīt, klauvējot ar kādu priekšmetu, nevis kliedzot.
 • Vicinot pa logu dvieli vai palagu, Jūs pievērsīsiet uzmanību savai atrašanās vietai.

KĀ PARŪPĒTIES PAR UGUNSDROŠĪBU SAVĀS MĀJĀS

http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/publikacijas/izdotas_gramatas_un_brosuras/